Borsa İstanbul Tanımlar ve Kısaltmalar

Borsa İstanbul Tanımlar ve Kısaltmalar

TANIMLAR VE KISALTMALAR LİSTESİ

Borsa İstanbul Tarafından yapılan son düzenleme ile kullanılacak kısaltmalar ve tanımlar aşağıdaki gibidir.

 • AFK: Emir Aracısı/Fon Kodu (önceki yapıda “Acente/Fon Kodu”)
 • AOF: Ağırlıklı Ortalama Fiyat
 • BAP: Borçlanma Araçları Piyasası
 • BAPOD: Borçlanma Araçları Piyasası Operasyon Direktörlüğü
 • BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • BİAŞ Yönetmeliği: Borsa İstanbul Anonim Şirketi Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği
 • Bkz. : Bakınız
 • Borsa / BİAŞ : Borsa İstanbul Anonim Şirketi
 • Borsa Bülteni : Pay Piyasası tarafından yayımlanan günlük bülten
 • Bps : Baz Puan (basis points)
 • BT : Bilişim Teknolojileri
 • BYF : Borsa Yatırım Fonu
 • EEİ : Elektronik Emir İletimi
 • Emir Defteri : Pay Piyasasında işlem gören her bir sermaye piyasası aracı için ayrı ayrı olmak üzere Sisteme girilen alış ve satış emirlerinin toplandığı,
  sıralandığı, gösterildiği ve işlemlerin gerçekleştirildiği Sistem üzerindeki elektronik ortamlar
 • ED : Endeks Direktörlüğü
 • GİP :Gelişen İşletmeler Pazarı
 • GMF : Gayrimenkul Yatırım Fonu
 • GMS Gayrimenkul Sertifikası
 • GSF : Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
 • İhraççı : Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Sermaye
  Piyasası Kuruluna başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişiler ve Kanuna tabi yatırım fonları
 • İşlem günü : Piyasanın işlem yapılmak üzere açık olduğu günler
 • Kanun : 30/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
 • KAP : Kamuyu Aydınlatma Platformu (Kanunun 3 üncü maddesinin birinci
  fıkrasının (k) bendinde tanımlanan sistem)
 • Katılma belgesi / Katılma payı: Yatırımcının sahip olduğu hakları taşıyan ve fona katılımını gösteren,
  kayden izlenen sermaye piyasası aracı
 • KD : Kotasyon Direktörlüğü
 • KHK : Kanun Hükmünde Kararname
 • Kotasyon Yönergesi : BİAŞ Kotasyon Yönergesi
 • Kr : Kuruş
 • YÜFP: Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
 • Likidite Sağlayıcı: Görevlendirildiği sermaye piyasası araçlarının likiditesini ve işlem görme kabiliyetini desteklemeye yönelik olarak alım satım faaliyeti  yürüten yatırım kuruluşu
 • MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi
 • LSM : Likidite Sağlayıcı Müşteri hesabı
 • LSP : Likidite Sağlayıcı Portföy hesabı
 • MKS : Merkezi Kaydi Sistem
 • NYİP Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı
 • ODM : Borsada yaşanacak olağan dışı durumlarda yedek merkez olarak kullanılmak üzere oluşturulan Olağanüstü Durum Merkezi
 • ÖİB : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
 • Özel İşlem Bildirimi: Borsa tarafından belirlenen miktar, tutar ve fiyat sınırları dâhilinde eşleşebilen alım satım emirlerinin, emir defterine girilmeden üye tarafından işleme dönüştürülme talebiyle Sisteme iletilmesi yöntemi
 • Piyasa Danışmanı : Piyasa danışmanlığı görevini yerine getirmek üzere Borsa tarafından yetkilendirilen şirket
 • Piyasa Danışmanı Listesi: Piyasa danışmanlığı görevini yerine getirmek üzere Borsa tarafından
  yetkilendirilen şirketlerin listesi
 • Piyasa Yapıcı: Sorumlu olduğu sermaye piyasası aracının piyasasının dürüst, düzenli, etkin çalışmasını sağlamak ve ayrıca likiditeye katkıda bulunmak
  (sağlamak) amacıyla faaliyette bulunmak üzere Yönetim Kurulunca oluşturulan ölçütlere uygun olarak Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş Borsa üyesi yatırım kuruluşu
 • Piyasa, Pazar, Platform: İşlem gören yatırım araçlarının türlerine, işleyiş esaslarına veya belirlenen diğer özelliklerine göre oluşturulan farklı alım satım ortamları
 • PÖİP /Piyasa Öncesi İşlem Platformu: Kanunun 16. maddesinin ikinci fıkrasındaki hüküm çerçevesinde, halka
  açık ortaklık statüsünde olup payları Borsada işlem görmeyen ortaklıkların paylarının kota alınmadan Borsada işlem görebilmesi için Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan, işleyiş usul ve esasları Prosedürde belirlenen Platform
 • PP : Pay Piyasası
 • PPOD : Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü
 • PYM : Piyasa Yapıcı Müşteri hesabı
 • PYP : Piyasa Yapıcı Portföy hesabı
 • Sistem : BISTECH Platformu üzerindeki Pay Piyasası Alım Satım Sistemi
 • SPK / Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu
 • Takasbank : İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi
 • TCMB : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 • TL : Türk Lirası
 • TMSF : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
 • TSPB : Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
 • UUE :Uygulama Usulü ve Esasları. 13.02.2019 tarihi itibariyle “Uygulama Usul ve Esasları” belgesinin adı “Prosedür” olarak değiştirilmiştir.
 • Üye : Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim
  Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesinin birinci fıkrasında belirtilenlerden Pay Piyasasında işlem yapmak üzere Yönetim Kurulunca yetkilendirilenler
 • vb. : ve benzeri
 • vd. : ve diğerleri
 • vs. vesaire
 • Yatırım Kuruluşu: Kanunun 3.maddesinin birinci fıkrasının (v) bendinde tanımlanan  kuruluşları
  YİP : Yakın İzleme Pazarı
 • Yönetim kurulu : Borsa Yönetim Kurulu
 • YPAH : Yeni Pay Alma Hakkı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu