Döviz Bürosu Nasıl Açılır? Nasıl Para Kazanır?

Döviz Bürosu Açmak

Döviz bürosu açılmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı kriterler vardır. Bu yazı içersinde;

 1. Döviz Bürosu Nedir?
 2. Döviz Bürosu Açma Şartları Nedir?
 3. Döviz Bürosu Faliyet İzni
 4. Döviz Bürosu Nasıl Açılır?
 5. Döviz Büroları Nasıl Para Kazanır?
 6. Döviz Bürosu Kaçta açılıp Kapanıyor?
 7. Örnek Döviz Büroları ve Fiyatları

Konuları olacaktır. Aklınızda oluşan soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Hazırsanız başlayalım.

1- Döviz Bürosu Nedir?

Döviz Bürosu dünya üzerinde bulunan en fazla işlem hacmine sahip gelişmiş ülkelerin para birimlerinin Türk Lirası yada başka bir para birimine çevirilmesine olanak sağlayan yerdir. Dünyada en fazla işlem hacmine sahip ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin para birimlerine Marjör para birimi denilmektedir. Majör 7 adet para birimi bulunmaktadır. Bunlar;

Dolar, Euro, Sterlin, Avustralya Doları, Kanada Doları, İsviçre Frangı ve Japon Yen’idir.

Döviz Bürosu bu para birimleri arasındaki dönüşümü sağlayan yerdir. Örneğin Türk Lira’sını Dolar’a, Doları Sterline, Sterlini, Japon Yen’ine dönüştürebileceğiniz mekanlardır.

Ülkemizde ortalama 800 Adet döviz bürosu bulunmaktadır. 2018 Yılında yapılan tebliğ ile döviz büroları A ve B diye gruplandırılmıştır.

Döviz Bürosu Açma Şartları Nedir?

30 Ocak 2018 Salı günü, 30317 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/32/45)

(1) Yetkili müessese kurulması için Müsteşarlığa yapılacak başvuruya;

a) Şirket ana sözleşme taslağının,

b) Türkiye’de yerleşik her bir kurucu ortak ve tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler ile şirket genel müdürünün, yönetim kurulu üyelerinin, imza yetkisini haiz çalışanlarının ve A grubu yetkili müesseseler için iç kontrol görevlilerinin;

1) Müflis olmadıklarına, konkordato ilan etmiş olmadıklarına ve haklarında iflasın ertelenmesi kararı verilmediğine ilişkin yazılı beyanlarının,

2) Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde; 4 üncü madde hükümleri kapsamında faaliyet izni veya şube faaliyet izni Müsteşarlıkça iptal edilmiş yetkili müesseselerde ortaklığı bulunmadığına veya yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür veya iç kontrol görevlisi görevlerinden birinde bulunmamış olduğuna, 29 uncu maddenin yedinci fıkrası kapsamında Müsteşarlığa gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunmadıkları ile yetkisiz döviz alım satımı ile ilgili olarak idari yaptırıma uğramadıklarına dair yazılı beyanlarının,

3) Adli sicil kaydına ilişkin belgelerin, başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumunda, tüzel kişi kurucuların yönetim kurulu başkanı, genel müdür ve yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan ortaklarının adli sicil kaydına ilişkin belgelerin,

4) Kendileri ile yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan şirketlerinin vergi borcu bulunmadığına dair bağlı bulunulan vergi dairesinden alınacak belgenin,

5) Gerçek kişiler için bu Tebliğin Ek 1’inde, tüzel kişiler için Ek-2’sinde yer alan örneğe uygun şekilde ve noter huzurunda düzenlenip imza edilecek birer beyannamenin,

6) Müsteşarlıkça gerekli görülecek diğer belgelerin, eklenmesi zorunludur.

Döviz Bürosu Faliyet İzni Almak İçin Neler Gereklidir?

(1) Kurucular, kuruluş izni tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yetkili müessesenin kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyet izni almak üzere Müsteşarlığa başvuruda bulunurlar. Söz konusu süre içerisinde başvuru yapmayan şirketlerin kuruluş izni iptal edilmiş sayılır. Müsteşarlık zorunlu hallerin tevsiki kaydıyla söz konusu süreyi en fazla 90 güne kadar uzatabilir.

(2) Faaliyet izni almak üzere yapılacak başvuruya;

a) Ana sözleşmenin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshası,

b) Ortaklar tarafından şirket ana sözleşmesinde taahhüt edilen asgari şirket sermayesinin nakden ve defaten ödendiğini gösterir bankadan alınacak belge,

c) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca ödenmesi gereken harcın ödendiğini tevsik eden belge,

ç) 14 üncü madde hükümleri kapsamında, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde öngörülen ödenmiş sermaye miktarının onda birine karşılık gelen tutarın Kamu Sermayeli Bankalar veya Kamu Sermayeli Katılım Bankalarından birine yatırıldığını tevsik eden belge veya aynı tutarda teminat mektubu,

d) A grubu yetkili müesseseler için 500 bin Türk Lirası; B grubu yetkili müesseseler için 200 bin Türk Lirası başvuru ücretinin yatırıldığını tevsik eden belge,

e) 26 ncı maddede düzenlenen kamera veya görüntü kayıt sisteminin usulüne uygun olarak kurulduğunu tevsik eden belgeler,

f) Müsteşarlıkça kurumsal yönetime ilişkin belirlenecek veya talep edilecek diğer şartları taşıdığına dair bilgi ve belgeler,

g) A grubu yetkili müesseseler için iç kontrol görevlisi atandığına dair yönetim kurulu kararı veya açık bir şekilde ve yazılı olarak devredilmesi şartıyla bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesinin iç kontrol görevlisi olarak atandığına ve gerekli yetkilerle donatıldığına dair yazılı belge,

ğ) Müsteşarlıkça gerekli görülecek diğer belgeler,eklenir.

(3) Müsteşarlıkça yapılan inceleme neticesinde durumları uygun görülen yetkili müesseselere faaliyette bulunma izni verilerek, şirket adına “Yetkili Müessese İzin Belgesi” düzenlenir.

(4) Yetkili müesseseler faaliyette bulunmak üzere izin alınan adreste faaliyete başlandığına dair ilgili vergi dairelerinden alınacak yoklama tutanağını, faaliyet izin tarihinden itibaren 90 gün içerisinde Müsteşarlığa göndermek zorundadır.

(5) Yetkili müesseseler internet sitelerinin açıldığını ve merkezlerinin açık adresinin resmî internet sitesine eklendiğini faaliyet izni almadan önce Müsteşarlığa bildirmek zorundadır

A Grubu Döviz Bürosu Nasıl Açılır?

A Grubu döviz bürosu açmak isteyen bir kişi ilk olarak faliyet izni alması gerekmektedir. A Grubu döviz bürosu için faliyet izni başvurusu için 500.000 TL(Beşyüzbin) ödenemesi gerekiyor. Beşyüz bin TL yatırıldığına dair belge alındıktan sonra ödenmiş sermayenin A Grubu döviz bürosu için 5.000.000 (Beş Milyon) Türk Lira’sından az olmaması gerekiyor.

A Grubu Döviz Büroları Ne İş Yapar?

 1. Kaydi para hariç yabancı paraları almak ve satmak.
 2. Kaydi para hariç yabancı paraları daha küçük veya daha büyük küpürlerle, ayrı cins kaydi para hariç yabancı paralarla değiştirmek.
 3. Merkez Bankasınca tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde dövizi natık çekleri satın almak.
 4. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen basılı altınlar (milli ziynet ve meskük ve benzeri) ile bir kilogramdan küçük bar veya külçe şeklindeki standart işlenmemiş altınların alım satımını yapmak.
 5. Aynı iş günü içerisinde transfer emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle bankacılık aracılığıyla yapılan transferler yoluyla yabancı para almak, satmak ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirmek
 6. Borsaya üye olmak kaydıyla, ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri çerçevesinde kıymetli taşlar ile standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalini, ihracını ve Borsada sürdürülmekte olan kıymetli maden ve taşlara ilişkin işlemleri yapmak.
 7. Aynı iş günü içerisinde transfer emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla yabancı para almak, satmak ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirmek.
 8. Elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının temsilcisi olarak faaliyet göstermek.
 9. Müsteşarlıkça izin verilmesi halinde merkez ve/veya şube adresleri ile uygun görülen diğer yerlerde para makineleri aracılığıyla yabancı para alım satımı ve buna ilişkin işlemleri yapmak.
 10. Tutar sınırlaması olmaksızın banka kartları ve 10 bin ABD Dolarına kadar ön ödemeli kartlar aracılığıyla yabancı para alım satımı yapmak.
 11. Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde Müsteşarlıktan izin alınması şartıyla, yurt dışına madeni yabancı para veya Türk Lirası banknot sevkiyatı gerçekleştirmek.
 12. Müsteşarlıkça uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

B Grubu Döviz Bürosu Nasıl Açılır?

B Grubu döviz bürosu açmak isteyen bir kişi ilk olarak faliyet izni alması gerekmektedir. B Grubu döviz bürosu için faliyet izni başvurusu için 200.000 TL(İkiyüzbin) ödenmesi gerekiyor. İkiyüzbin bin TL yatırıldığına dair belge alındıktan sonra ödenmiş sermayenin B Grubu döviz bürosu için 1.000.000 (Bir Milyon) Türk Lira’sından az olmaması gerekiyor.

B Grubu Döviz Büroları Ne İş Yapar?

 1. Kaydi para hariç yabancı paraları almak ve satmak.
 2. Kaydi para hariç yabancı paraları daha küçük veya daha büyük küpürlerle, ayrı cins kaydi para hariç yabancı paralarla değiştirmek.
 3. Merkez Bankasınca tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde dövizi natık çekleri satın almak.
 4. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen basılı altınlar (milli ziynet ve meskük ve benzeri) ile bir kilogramdan küçük bar veya külçe şeklindeki standart işlenmemiş altınların alım satımını yapmak.
 5. Aynı iş günü içerisinde transfer emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle bankacılık aracılığıyla yapılan transferler yoluyla yabancı para almak, satmak ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirmek.

Döviz Büroları Nasıl Para Kazanır?

Döviz Büroları para birimleri arasındaki alış ve satış farkından kazanmaktadır. Örneğin Dolar’ın Türk Lirası Karşılığı Alış fiyatı 5.20 TL Satış Fiyatı 5.35 TL olsun. Döviz bürosu 100 Dolar’ı alırken 520 TL ödeme yapar. Elinde bulunan 100 Dolar başka biri almak istediğinde tanesini 5.35 TL’den yani 100 Dolar için 535 TL den satar. 520-535=15 TL kar elde eder.

Aradaki alış ve satış farkını örnek olarak verdim alış ve satış farklı değişkenlik göstermektedir. Döviz büroları kazançları bu şekilde oluşmaktadır. Para birimleri arasındaki farklardan kazanç sağlarlar.

Ayrıca yukarda belirtilen çalışma esasları doğrultusunda faliyet alanlarına göre yaptıkları işlerden para kazanırlar.

Döviz Bürosu Çalışma Saatleri Nedir?

Döviz Büroları özel sektörde hizmet veren işletmelerdir. Genellikle sabah 09:00’da açılır, Akşam 20:00 Gibi kapanırlar. Döviz büroları genellikle hafta sonları kapalıdır. Ama açık olan döviz büroları da vardır. Özel sektörde oldukları için çalışma saatleri ve günleri değişiklik göstermektedir.

Döviz Bürosu Güvenlik ve Kamera  Sistemi Nasıl Olamlı?

 (1) Yetkili müesseseler işlem yapılan her bir vezne, para makinesi ile işlem yapan kişileri gösterecek şekilde yeterli sayıda kamera veya görüntü kayıt sistemini çalışır şekilde kurulu bulundurmak zorundadır. Kamera veya görüntü kayıt sistemleri ile elde edilen kayıtların kayıt tarihinden itibaren 6 ay süreyle saklanması zorunludur.

(2) Yetkili müesseseler faaliyete ara verdikleri dönemde kamera veya görüntü kayıt sistemlerini çalışır durumda bırakmak zorundadır.

(3) Yetkili müesseseler kamera veya görüntü kayıt sistemlerinde meydana gelen arızaları en geç arızanın meydana geldiği günü takip eden iş günü sonuna kadar Müsteşarlığa ve sistemin bakımını üstlenen firmalara bildirmek zorundadır. Söz konusu arızaların en kısa sürede giderilmesi ile Müsteşarlığa arızanın giderildiği ve sistemin tekrar çalışır hale geldiği tarihe dair sistem bakımını üstlenen firmadan alınacak yazı eklenerek bilgi verilmesi gerekir.

(4) Kamera veya görüntü kayıt sisteminin bu Tebliğde yer alan şartları taşıyacak şekilde kurulduğuna ilişkin söz konusu sistemleri kuran firmalardan belge alınması zorunludur.

Örnek Döviz Büroları

Ülkemizde faliyet gösteren bazı Döviz Bürolarından örnekler vermek istiyorum.

 1. Altınkaynak Döviz Bürosu
 2. Harem Döviz Bürosu
 3. Odacı Döviz Bürosu
 4. Özbey Döviz Bürosu

Güncel döviz bürosu fiyatları görmek için TIKLAYIN

Kaçak Döviz Bürosu Açmanın Cezası

Hazine Müsteşarlığının aldığı karara göre, Yasal olmayan yollarla yetki belgesi alınmadan lisanssız döviz bürosu açmanın cezası 50.000 TL ile 250.000 TL arasında değişmektedir. Ayrıca kaçak döviz bürosu faliyeti gösteren işletmeler 1 aydan 6 aya kadar faliyet durdurma cezası ile cezalandırılacak.

 

Exit mobile version